stem-2

STEM và văn hóa đọc

Một phụ huynh hỏi: Nếu Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) là quan trọng thì chúng tôi phải làm gì để chuẩn bị cho con cái …

makergirl-introducing-girls-to-the-world-of-stem-through-3d-printing-and-kickstarter-04

Giáo dục STEM tại Việt Nam

Giáo dục STEM sẽ phá đi khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo ra những con người có năng lực làm việc “tức thì” trong môi trường làm …

STEM-Club-logo

Giáo dục STEM tại Mỹ

STEM là viết tắt của Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). Như vậy giáo dục STEM bản chất là trang bị cho học …

stem-2

Giáo dục STEM

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang …